Wales Tourism Week 2015

Wales Tourism Week 2015 Wythnos Twristiaeth Cymru

14-22 March 2015  14-22 Mawrth 2015

Pushing Tourism up the Agenda Sylw Dyledus i Dwristiaeth ar yr Agenda

Wales Tourism Week is an initiative led by the Wales Tourism Alliance in partnership with the industry and its 8000 members across Wales. The aim was to push tourism up the political agenda by working together across tourism sectors and boundaries.

This year’s week long ‘celebration’ arrived at an opportune time, just six weeks before the next General Election, which is why this year WTA concentrated all its efforts on prospective candidates and standing Welsh MPs. So whoever returns to power, in any Welsh constituency, is aware of the economic importance of our industry.

We want future government to provide our industry with the best possible support over the next term in the form of supporting policies which deregulate our industry; offer fair taxation and provide support in key areas that assist, such as infrastructure projects or the addressing of skills gaps.

Event round up can be downloaded below.

Mae Wythnos Twristiaeth Cymru yn fenter a arweinir gan Gynghrair Twristiaeth Cymru mewn partneriaeth â'r diwydiant a'i 8000 o aelodau ledled Cymru. Y nod yw rhoi sylw dyledus i dwristiaeth ar yr agenda wleidyddol drwy gydweithio ar draws sectorau a ffiniau ym maes twristiaeth.

Mae’r ‘dathliad’ eleni, sy’n wythnos o hyd, yn dod ar adeg amserol iawn, gwta chwe wythnos cyn yr Etholiad Cyffredinol nesaf, felly eleni rydym am ganolbwyntio ein holl ymdrechion ar ddarpar ymgeiswyr ac ASau presennol Cymru. Mae'n rhaid sicrhau bod unrhyw un sy'n dod i rym, mewn unrhyw etholaeth yng Nghymru, yn ymwybodol o bwysigrwydd economaidd ein diwydiant. Rydyn ni am bwysleisio’r ffaith bod ein diwydiant yn un o gyflogwyr cadarnaf Cymru, ei fod yn creu llawer o swyddi, a'i fod yn ffynhonnell sylfaenol o dwf economaidd.

Rydyn ni am i lywodraeth y dyfodol roi'r cymorth gorau posibl i'n diwydiant dros y tymor nesaf ar ffurf polisïau ategol sy'n dadreoleiddio ein diwydiant; yn cynnig trethiant teg ac yn ein cynorthwyo mewn meysydd allweddol sydd o gymorth, megis prosiectau seilwaith neu drwy fynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau.